กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดแดนเซอร์ดาวรุ่ง

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง